علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

باتوجه‌به اینکه هر نوع روبه‌رویی، مواجهه و برخورد بین عناصر اجتماعی، ارتباطات اجتماعی را شکل می‌دهد، بررسی این مقوله در مدیریت سازمان بسیار مهم  است. اساسا شناخت متقابل افراد از یکدیگر در قالب همین ارتباطات اجتماعی شکل می‌گیرد. حال اهمیت شناخت این روابط برای بررسی ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان ضروری است. ارتباطات اجتماعی چیست؟ مسئله ارتباط و ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که همواره در عرصه علوم...