کوچینگ مثبت گرا چه تاثیری بر توسعه فردی دارد؟

همان طور که می دانید کوچینگ مثبت اساساً مشارکتی است بین مربی و مراجع آن ها، که با هم کار می کنند تا به فرد مراجع کمک کنند تا به اهداف خود دست یابد، در زمینه های مختلفی از جمله ورزشی، تجارت، حرفه ای و توسعه خود و یا سایر زمینه های زندگی. دکتر پرستو اسلامی کوچ معتقد است که در واقع کوچینگ مثبت به جای آموزش دادن به افراد...