چابکی سازمانی چیست؟

چنانکه در مقاله «یادگیری‌زدایی و ارتباطات سازمانی» بدان اشاره شد؛ انعطاف‌پذیری در سطح سازمان، مقوله بسیار مهمی است که باید ضمن آموزش‌های فردی و سازمانی به افراد انتقال داده شود. یادگیری‌زدایی، نزد افراد این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که برای تغییر باید برخی تصورات یا باورهای حرفه‌ای خود را عوض کنند تا بتوانند انعطاف‌پذیر باشند. اما انعطاف‌پذیری سازمانی شگردها و راهکارهای دیگری نیز دارد؛ یکی از این راهکارها «چابکی سازمانی»...

ارتباط سازمانی چند نوع است؟

ارتباط سازمانی به معنای انتقال یک پیام یا اطلاعات سازمان دهی شده میان افراد درون یا بیرون یک کسب و کار است. این تبادل پیام، دارای سبک و انواع مختلفی می باشد که کارکرد هرکدام در سازمان ها، می‌تواند اعتماد سایرین به شمارا بین گروه های سازمانی رقیب افزایش و باعث پیشرفتتان شود. بدیهی است مدیران هر سازمانی نیاز به یادگیری ارتباطات سازمانی درست می‌باشند تا بتوانند سریع تر به...