آموزش کوچینگ فردی توسط دکتر پرستو اسلامی کوچ

بسیاری از افراد امروزه معتقد هستند که ما در زمینه توسعه فردی و سازمانی به یک کوچ برای هدایت صحیح در طول این مسیر ها نیاز داریم و یا حتی دسته ای از افراد که کوچ توسعه فردی هستند، با توجه به در خواست های زیاد برای درخواست کوچ بودن آن ها، به ایده ای رسیدند که دوره هایی با محتوای آموزش کوچینگ فردی به وجود بیاورند و به افراد...